Privacy

Privacy verklaring Dorpsraad Luyksgestel

De Dorpsraad Luyksgestel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Dorpsraad Luyksgestel omgaat met persoonsgegevens van bestuursleden en van personen die met de Dorpsraad samenwerken.
Wij doen er alles aan om (uw) privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Dorpsraad Luyksgestel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is (de gegevens worden op papier bewaard dus elektronische beveiliging is niet aan de orde);

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Dorpsraad Luyksgestel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Invulling geven in de rol van bestuurslid van de dorpsraad.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Dorpsraad Luyksgestel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Adres;
– Postcode + Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door de Dorpsraad Luyksgestel als witdruk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de bestuursperiode.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De dorpsraad Luyksgestel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel tot het einde van de bestuursperiode.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens

Dorpsraad Luyksgestel
p/a Engelbertplein 2
5575 BS Luyksgestel
secretaris@dorpsraad-luyksgestel.nl