Jaarverslag 2022: Dorpsraad Luyksgestel

Algemeen:  Het begin van het jaar 2022 werd nog steeds gekenmerkt door het coronavirus. De dorpsraad heeft haar activiteiten de eerste maanden nog op een lager pitje moeten zetten.

Zorgen Natuurlijk: Een werkgroep die in 2015 is opgericht door de dorpsraad Luyksgestel. Deze werkgroep overlegt met de dorpsondersteuner over werkzaamheden, aandachtspunten en prioritering. In februari hebben we het ‘werkplan 2022’ van de dorpsondersteuner ter informatie ontvangen en deze is in de werkgroep besproken en vastgesteld in maart.

Samenwerking Dorpsraad, Lucia, Eijkholt en KBO: Deze samenwerking  geschiedt in de vorm van het project: Langer Thuis in Eigen Huis. Dit project houdt in het kort in ouderen bekend en vertrouwd te maken met de digitale mogelijkheden middels o.a. een tabletcursus. De werkgroep heeft inmiddels een 2e basiscursus voltooid. Er is een bijeenkomst belegd met belangstellenden  ter ondersteuning van de hulpvraag aan derden. Verder wordt er gewerkt aan het opzetten van een groep vrijwilligers die inzetbaar zijn wanneer zich een hulpvraag voordoet. De fusie tussen Eijkholt en Lucia begin 2023 zal gevolgen hebben voor de nieuwe samenwerking.

DNA Profiel: We hebben een werkgroep opgezet om het DNA-profiel van Luyksgestel zichtbaar te maken voor zowel inwoners als toeristen. Als thema is gekozen voor het onderwerp  ‘SMOKKELEN’. Het idee is om van een fietstocht “smokkelen” een belevingsroute te maken en daar diverse activiteiten aan te koppelen.

AED: Inmiddels hebben we bereikt dat we een volledige 6-minuten dekking hebben in Luyksgestel met uitzondering van ‘De Elzen’, wat een buitengebied is. We zijn bezig om te kijken of we daar iemand bereid kunnen vinden om deze verantwoording op zich te nemen. De focus zal nu worden gelegd op het uitbreiden van het aantal gediplomeerde hulpverleners. Op een bijeenkomst met alle afgevaardigden van de kernen is  de gemeente gevraagd de financiering voor vervanging van oudere AED apparaten te ondersteunen.

Statuten dorpsraad Luyksgestel: De statuten hebben we dit jaar laten aanpassen. We hebben de statuten laten aanpassen zodat nieuwe leden worden voorgedragen door de bestaande dorpsraad. Tevens zijn de statuten aangepast aan de eisen zoals vermeld in de WBTR.

Energiepark De Pielis:  Het realiseren van een energiepark in de Pielis heeft directe gevolgen voor de inwoners van Pielis en (in)direct ook gevolgen voor de kernen Weebosch en Luyksgestel. Daarom is er wat dit betreft samenwerking gezocht met de dorpsraad Weebosch. Twee partijen bereiden een uitgewerkt plan voor. Dit betreft  Coöperatie Zuidenwind en Energielandschap (gezamelijke energiebedrijven Eneco, Pure Energie, STAWAG Energie, Statkraft en Lightsource bp).  Er is door de partijen ook een oplossing gezocht om de opgewekte energie te distribueren. De planvorming komt in de laatste fase. Een groep deskundigen zal zich in het voorjaar buigen over de ingeleverde voorstellen. Zo mogelijk zal de gemeente in juni/juli een  keuze maken voor een van de partijen. Intussen is het zaak voor de gezamenlijke dorpsraden hun belangen helder te krijgen en die te verwoorden.

Het Kleppermanneke:  De Dorpsraad stuurt driemaandelijks een info-bulletin naar de inwoners. Daarin wordt gecommuniceerd over de onderwerpen die Luyksgestel in zijn algemeenheid aangaan. Het blijft een compact infoblaadje van maximaal vier keer een A5. Op de achterzijde staat een agenda waarin de ingestuurde activiteiten voor het komende kwartaal worden vermeld. Het blad komt uit op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. De redactie wordt gevormd door de dorpsondersteuner John Vlassak en Wim Dirx.

Vitaliteit buitengebied: De gemeente Bergeijk is akkoord gegaan met ons voorstel voor het plaatsen van fauna- en insectenvoorzieningen in bermen, akkerranden, bosranden, begraafplaats en/of visvijver. De verder uitwerking van dit plan vind plaats in 2023.

Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM): In juni hebben we de bijeenkomst bezocht en hebben we de punten die we belangrijk vinden voor Luyksgestel ingebracht. In de nabije toekomst zal ook de vormgeving van een HUB een belangrijk punt worden in de mobiliteit vanuit Luyksgestel met mogelijk een sterke reductie van het openbaar vervoer.

VVN: Veilig Verkeer Nederland heeft een steunpunt in Bergeijk. Ook de dorpsraad heeft een afvaardiging in deze werkgroep in de naam van Dirk Jansen. De hoofdtaak is om de verkeerssituaties in de kernen zo veilig mogelijk te maken. Als belangrijkste speerpunt is het veilige gedrag van de verkeersdeelnemers gekozen. Speerpunt ligt bij de verkeerseducatie van de kinderen en bij het veilige gebruik van de elektrische fietsen.

Ontmoeting gezamenlijke dorpsraden: Deze bijeenkomst is gehouden op 12 oktober in De Kattendans met als doel het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen dorpsraden / kernraad en de gemeente Bergeijk. Een belangrijk punt was de relatie met de politiek. De contacten met de politieke partijen hielden we steeds op een laag pitje omdat we ons vooral bezig hielden met de belangen van de inwoners van Luyksgestel. Besloten wordt toch wat meer contacten te leggen met de politieke partijen omdat er dan mogelijk meer te bereiken is.

Zwarte Bergen: De ontwikkelingen op camping De Zwarte Bergen blijven we nauwlettend in de gaten houden. Met een partij als Landal Greenparks als toekomstig exploitant zijn wij uiteraard tevreden. Volgens onze laatste informatie is het laatste beroepschrift, welke ingediend was bij de Raad van State, ingetrokken. Het is nu wachten op een partij die het park gaat financieren.

Verkeer: De Dorpsraad Luyksgestel heeft zitting in de klankbordgroep voor de Traverse (Zuidelijke randweg Luyksgestel). Met name de ontwikkeling van de verkeerssituatie nabij de Plus verdient extra aandacht.  De meerderheid van de leden van de dorpsraad kiest voor het voorstel van de gemeente om het gedeelte tussen Kerkstraat en Doolhof om te vormen tot twee rijstroken voor zowel motorvoertuigen als fietsers met daarnaast een voetpad.

Omgevingswet: De invoering van deze wet vergt een behoorlijke voorbereiding van de overheid en de gemeentes en wordt steeds uitgesteld. Van de gemeente wordt verwacht dat zij een visie op de omgeving formuleren. De Dorpsraad heeft drone-beelden van Luyksgestel laten maken om deze op een speciale thema-avond te tonen als leidraad voor een nog op (te) vormen visie, gebaseerd op de kenmerken ‘Rust’ en ‘Ruimte’. De hoofdgroepen van de dronebeelden zijn: 1. Landbouw 2. Industrie 3. Wonen en groenvoorzieningen 4. Bos en recreatie. Een informatieavond voor de inwoners moeten we nog plannen, afhankelijk van de invoering van de wet.

Klepperen / Pinksterbloemzingen: De school heeft wederom de dorpsraad benaderd voor het ‘Klepperen’ met de mededeling dat zij geen tijd willen besteden aan de organisatie van het ‘Klepperen’. De voorzitter van de dorpsraad heeft met de kinderen van groep 7 / 8 besproken hoe zij zelf vorm kunnen geven aan de organisatie van zowel de jongens voor het Klepperen als de meisjes voor het Pinksterbloemzingen. Hij heeft voor elke wijk een informatie-setje gemaakt.

Kloostertuin:  Het is nu wachten op de inrichting van het park zodat we deze nog kunnen ‘fine tunen’ en eventueel uitbreiden met toestellen. Van de gemeente hebben we nog steeds geen bericht ontvangen inzake de uitbreiding van het aantal banken. Op eigen initiatief van de dorpsraad gaan we aan elk toegangspad een verkeersbord plaatsen met ‘Hondenpoep opruimen verplicht”.

Jongeren: We hebben in juli een brainstormsessie gehad met vele verenigingen van Luyksgestel. Het thema is ‘hoe jongeren te behouden voor Luyksgestel’.

Kiemkracht: Deze stichting heeft in een bespreking haar doelstellingen toegelicht. Zij willen initiatieven van jongeren ondersteunen die gericht zijn op ontwikkeling. Subsidie-aanvragen voor nieuwe projecten kunnen bij hun worden ingediend.

Hondenloslopgebied: Er is een bosgebied bij Zwarte Bergendreef aangemerkt door de gemeente. Uitwerking zal nader plaats vinden.

Samenstelling dorpsraad 2023: Wegens het overlijden van ons dorpsraadlid Walter Buijtels in mei van dit jaar zijn we op zoek gegaan van een nieuw lid en hebben die gevonden in Dianne Borrenbergs die met ingang van 01-08-2022 wordt benoemd als dorpsraadlid.  Met ingang van september zijn we ook op zoek gegaan naar nieuwe leden voor de dorpsraad die kunnen toetreden met ingang van 01-03-2023 omdat Wim Dirx en Huub ter Hart hebben aangegeven te stoppen als lid van de dorpsraad.

Medicijnenuitgifte: We hebben contact gezocht met de apotheker van Bergeijk de heer Brahm Thio. Hij stelt voor een automaat in Luyksgestel te plaatsen zodat gebruikers van herhaalrecepten in Luyksgestel hun medicijnen kunnen ophalen. Er zal een crowdfundingsactie worden gestart, die wordt ondersteund door de dorpsraad.

Samenwerking met de gemeente: De basis voor de samenwerking tussen de dorpsraden en de gemeente is dit jaar vastgelegd in het convenant “De rol van dorpsraden in burgerparticipatie 2020”.

Onderwerpen die we blijven volgen:

  • Realiseren van betaalbare woningen in Luyksgestel.
  • Ontwikkeling Boerenbond terrein.
  • Ontwikkelingen op De Zwarte Bergen.
  • Windmolens / zonne- energie in de Pielis.
  • Verkeer (en met name de verkeerssituatie bij de Plus, de voetbalvereniging en de fietscrossvereniging).
  • Communicatie naar bewoners.
  • Naamsbekendheid Dorpsraad verbeteren.
  • Grondwaterstand.
  • Schaalsprong: De Brainport Regio

Opgesteld door Gerry van Rooij Secretaris Dorpsraad Luyksgestel