Jaarverslag 2021: Dorpsraad Luyksgestel

Algemeen:
Het jaar 2021 werd gekenmerkt door het coronavirus. Dit virus heeft in Luyksgestel veel veranderd. De kenmerkende gemeenschapszin werd op de proef gesteld. Van januari tot juni waren contacten in groepen groter dan vier niet toegestaan en zorgden ook vaak voor verdere verspreiding van het virus. In juni waren de meeste mensen gevaccineerd en dachten we weer ouderwets met elkaar te kunnen optrekken. In december zorgde de virusvariant omikron opnieuw voor strenge maatregelen. De dorpsraad heeft vele activiteiten niet kunnen uitvoeren en het contact met de gemeente verwaterde.

Enquête: Er zijn in Luyksgestel eind 2020 circa 1.100 enquêtes huis-aan-huis verspreid. Daarvan zijn er 154 ingevulde formulieren terug bezorgd. Begin 2021 hebben we deze geïnventariseerd en daaruit hebben we de belangrijkste punten uitgehaald waar we wat mee kunnen. De onderwerpen ‘RUST ‘en ‘RUIMTE’ komen nadrukkelijk naar voren. Hier gaan we verder mee.

Zorgen Natuurlijk: Een werkgroep die in 2015 is opgericht door de dorpsraad Luyksgestel en die ook het voorzitterschap voert. Deze werkgroep overlegt met de dorpsondersteuner over werkzaamheden, aandachtspunten en prioritering. Vaak betreft het individuele hulpvragen, daarnaast zijn er activiteiten gericht op groepen die het doel hebben onderliggende factoren te versterken b.v. de ouderen die willen omgaan met digitale middelen, ouders die willen weten hoe te acteren bij drugsgebruik van hun kinderen. Andere voorbeelden die voortvloeien uit de activiteiten zijn het huiskamerproject, het repaircafé en de mantelzorgersbijeenkomsten. Deze werkgroep komt 4 maal per jaar bij elkaar.
Langer Thuis in Eigen Huis: Dit is een samenwerking tussen de dorpsraad, Lucia, Den Eijkholt en de plaatselijke KBO. Dit project houdt in het kort in ouderen bekend en vertrouwd te maken met de digitale mogelijkheden middels o.a. een tabletcursus. De werkgroep heeft samen met een zevental deelnemers en een vijftal maatjes een basiscursus gestart in oktober 2021. Dit is al een vervolgcursus op een eerdere cursus. Verder heeft de werkgroep als actie om een netwerk van buurtverbinders op te zetten om de zorgbehoefte van inwoners te kunnen signaleren.

DNA Profiel: We hebben een werkgroep opgezet om het DNA-profiel van Luyksgestel zichtbaar te maken. Het thema wordt ‘SMOKKELEN’. De werkgroep heeft besloten een grensoverschrijdende fietsroute samen te stellen waarvan een deel een ‘belevingspad’ is. Verder worden er plaatselijke ervaringsverhalen gezocht over smokkelen. Die verhalen worden samen met de fietsroutes gebundeld voor inwoners en toeristen. Echter door de corona maatregelen is de uitwerking van de plannen zeer vertraagd.
AED: Inmiddels hebben we bereikt dat we met 9 AED’s op 24/7 een volledige zesminutendekking hebben in Luyksgestel, mede dankzij bedrijven en verenigingen. De focus zal nu worden gelegd op het uitbreiden van het aantal gediplomeerde hulpverleners.
Het Kleppermanneke: De Dorpsraad heeft besloten een driemaandelijks info-bulletin naar de inwoners te sturen. Daarin wordt gecommuniceerd over de onderwerpen die Luyksgestel in zijn algemeenheid aangaan. Het blijft een compact infoblaadje van maximaal vier keer een A5. Op de achterzijde staat een agenda waarin de ingestuurde activiteiten voor het komende kwartaal worden vermeld. Het blad komt uit op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. De redactie wordt gevormd door de dorpsondersteuner John Vlassak en Wim Dirx.
Overleg met wethouder: Op 24 juni heeft een afvaardiging van de dorpsraad een afspraak gehad met wethouder Luijten. De volgende punten zijn besproken: 1. Uitslag enquête met als belangrijkste onderwerpen ‘rust’ en ‘ruimte’, 2. Boerenbond terrein, 3. Overgang Lucia naar Eijkholt, 4. Kerktoren (bestemming, vrijwilligers?), 5. Dorpsondersteuner, 6. DNA- traject. Deze onderwerpen hebben zeker ook de aandacht van het college, maar tot concrete afspraken heeft dit niet geleid.
‘Post bloedprikken’ en ‘medicijnen uitdeelpost’: Het gemis van deze posten blijkt duidelijk uit de afgenomen enquête. Nu de coronacrisis vermindert, zouden ‘Diagnostiek voor U’ en ‘Apotheek Bergeijk’ deze diensten weer moeten oppakken. ‘Diagnostiek voor U’ gaat dit niet meer oppakken, dus het bloed prikken kan in principe niet meer in Luyksgestel. Wel duidelijk is geworden in het gesprek met het management dat op advies van de huisarts thuis geprikt kan worden.
‘Apotheek Bergeijk’ is eveneens niet geneigd de medicijnpost in Luyksgestel te heropenen. Wel staat het de inwoners vrij de huisarts te verzoeken de medicijnen aan huis te bezorgen. Overigens is de apotheker bereid tot een gesprek met de Dorpsraad.

VVN: Veilig Verkeer Nederland wil een steunpunt in Bergeijk. Alle kernen hebben een afgevaardigde, bij ons is dat Dirk Jansen. De hoofdtaak is om de verkeerssituaties in de kernen zo veilig mogelijk te maken. Speciale aandacht is er voor de verkeersveiligheid rondom de scholen. Dirk Jansen heeft op eigen initiatief, tezamen met de dorpsraad met enkele verenigingen de aandacht gevestigd op ‘verlichting’.
Ontmoeting gezamenlijke dorpsraden: Deze bijeenkomst is gepland op 11-10-2021 in Westerhoven. De volgende thema’s werden behandeld: 1. Digitale veerkracht 2. Omgevingswet en participatie 3. Wet WBTR 4. DNA projecten 5. Woningbouw en -behoefte 6. Motorcrossers in de bossen 7. Ondertekening convenant dorpsraden. De onderwerpen werden veelal gedeeld, de acties in mindere mate.
Huldiging Harrie Lavreysen: Op vrijdag 13 augustus is Harrie Lavreysen als meervoudig Olympisch kampioen gehuldigd in Luyksgestel, op het voetbalveld. Ook wij hebben onze bijdrage daarvoor geleverd. In een goede week tijd moest er heel veel geregeld worden en dan blijkt maar weer eens waar we samen met elkaar sterk in zijn.
Transitievisie Warmte: De gemeente Bergeijk heeft een visie opgesteld hoe en wanneer ze alle woningen en gebouwen, stap voor stap, gaan verduurzamen. Wij hebben deelgenomen aan deze informatiebijeenkomst op woensdag 29 september. Bergeijk wil al in 2030 aardgasloos zijn.
Zwarte Bergen: De ontwikkelingen op camping De Zwarte Bergen blijven we nauwlettend in de gaten houden. Met een partij als Landal Greenparks als toekomstig exploitant zijn wij uiteraard tevreden. Echter, de weg naar totale realisatie gaat nog jaren duren.
Verkeer: De Dorpsraad Luyksgestel heeft zitting in de klankbordgroep voor de Traverse (Zuidelijke randweg Luyksgestel). Met name de ontwikkeling van de verkeerssituatie nabij de Plus verdient extra aandacht. In overleg met de gemeente wordt dit in een later stadium bezien (binnen enkele jaren) en staat los van de traverse.
Omgevingswet: De invoering van deze wet vergt een behoorlijke voorbereiding. Van de gemeente wordt verwacht dat zij een visie op de omgeving formuleren. De Dorpsraad heeft drone-beelden van Luyksgestel laten maken om deze op een speciale thema-avond te tonen als leidraad voor een nog op (te) vormen visie, gebaseerd op de kenmerken ‘Rust’ en ‘Ruimte’. De hoofdgroepen van de dronebeelden zijn: 1. Landbouw 2. Industrie 3. Wonen en groenvoorzieningen 4. Bos en recreatie. Echter door corona moet deze bijeenkomst nog gepland worden.

Adviesorgaan toekennen straatnamen: Op verzoek van de gemeente Bergeijk gaan wij zitting nemen in het adviesorgaan voor het toekennen van namen aan openbare ruimtes.
Bewegen, Ontmoeten en Spelen (BOS): Wij hebben een werkgroep geformeerd en de plannen zijn al concreet voor het hele dorp. Met name voor de Kloostertuin hebben wij extra aandacht omdat er een drietal voorwaarden zijn om dit gebied in het centrum beter toegankelijk te maken. Met vrijwilligers is het verharde pad inmiddels aangelegd en de gemeente heeft reeds de verlichting aangebracht. Het is nu wachten op de inrichting van het park zodat we deze nog kunnen ‘fine tunen’ en eventueel uitbreiden met toestellen.
Openbaar groen: Op 19 juli hebben wij bij de gemeente aangegeven dat veel inwoners van Luyksgestel klagen over het weinige onderhoud aan het openbare groen. Bij dit schrijven hebben wij vele foto’s toegevoegd om het standpunt sterker te maken. Als antwoord kregen wij dat zij het probleem onderkennen maar er ook weinig aan kunnen doen, mede door gebrek aan personeel en ziekte.
Wet WBTR: Om wanbeleid te voorkomen heeft de overheid de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen. Deze wet is op 01-07-2021 ingegaan. De wet heeft tot doel dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders het belang van de vereniging of stichting voorop stellen en geen fraude, zelfverrijking of andere vormen van wanbeleid plegen. Hierop hebben we besloten onze statuten te laten aanpassen door een
Statutenwijziging: Naast de wijzigingen voor de W.B.T.R. hebben we besloten ook andere belangrijke wijzigingen door te voeren in de statuten:

  • De verkiezing van de leden gebeurt niet meer via verkiezingen maar worden bestuursaanstellingen.
  • De vergaderingen zijn voortaan beperkt openbaar. Bezoekers moeten zich melden bij de secretaris.
  • De zittingstermijnen zijn maximaal twee keer vier jaar, met een eenmalige uitzondering op basis van een unaniem bestuursbesluit.

Jongeren: We zouden graag zien dat jongeren in Luyksgestel meer betrokken worden bij de dorpsraad bijvoorbeeld als correspondent of een jongerenpanel. Op de planning staat nog een afspraak te maken met de Stichting Kiemkracht, mogelijk dat zij ons hierin kunnen adviseren.

Onderwerpen die we blijven volgen:
• Realiseren van betaalbare woningen in Luyksgestel.
• Ontwikkeling Boerenbond terrein.
• Ontwikkelingen op De Zwarte Bergen.
• Windmolens / zonne- energie in de Pielis.
• Verkeer (en met name de verkeerssituatie bij de Plus, de voetbalvereniging en de fietscrossvereniging).
• Communicatie naar bewoners.
• Naamsbekendheid Dorpsraad verbeteren.
• Grondwaterstand.
• Landbouwconvenant.
• Fietspad Luyksgestel – Weebosch

Opgesteld door Gerry van Rooij
Secretaris / penningmeester Dorpsraad Luyksgestel