Jaarverslag 2020

Dorpsraad Luyksgestel
p/a Ganzevoet 9
5575 DL Luyksgestel
Contact: secretaris.drl@gmail.com

In november 2020 is er tussen de gemeente Bergeijk en haar zes dorpsraden / kernraad een herzien convenant ondertekend met betrekking tot “de rol van dorpsraden in burgerparticipatie” 2020.
Dorpsraden behartigen de belangen van inwoners voor behoud en versterking van leefbaarheid in de kernen. Het convenant is opgesteld vanuit een positieve intentie om de samenwerking tussen de gemeente en dorpsraden te behouden en versterken. Afspraken over de samenwerking zijn in dit convenant vastgelegd.
Onze activiteiten komen vooral voort uit de initiatieven die voortkomen uit de budgetten voor inloopactiviteiten van de dorpsondersteuner en het budget voor de AED in een zogenaamde 6 minuten-zone. Verder worden ze bepaald door de actualiteiten die zich door het jaar heen aandienen. Hierbij heeft de dorpsraad als doelstelling om richting gemeente te kunnen spreken namens de inwoners en andersom het beleid of voornemens van gemeente Bergeijk te peilen dan wel toe te lichten bij de bewoners.
Sinds april van dit jaar heeft het coronavirus ons flink belemmerd in onze samenkomsten. Die waren er op allerlei manieren en soms zelfs meerdere in een week. Nu zijn er enkele bijeenkomsten doorgegaan en hebben enkele bijeenkomsten digitaal plaats gevonden. De Dorpsraad hecht eraan mensen persoonlijk te spreken en te overleggen. Dat was dit jaar slechts beperkt mogelijk.
De uitwerking van de enquête is een tijdrovend en intensief werkje maar komt nauwelijks op gang omdat een lockdown vergaderen onverstandig maakt.
Onderstaand een globaal overzicht van de hoofdpunten van afgelopen jaar 2020.

Theater voorstelling Langer Thuis in Eigen Huis: In samenwerking met Welzijnsinstelling Lucia en gemeenschapscentrum den Eijkholt heeft de werkgroep “samenwerking Lucia – De Eijkholt – Dorpsraad in Den Eijkholt deze theatervoorstelling georganiseerd op zondag 19 januari 2020. Deze voorstelling was bedoeld voor mensen die merken hulp nodig te hebben en voor mensen die hulp willen bieden.

Zorgen Natuurlijk: Een werkgroep die in 2015 is opgericht door de dorpsraad Luyksgestel en die ook het voorzitterschap voert. Deze werkgroep overlegt met de dorpsondersteuner over werkzaamheden, aandachtspunten en prioritering. Vaak betreft het individuele hulpvragen, daarnaast zijn er activiteiten gericht op groepen die het doel hebben onderliggende factoren te versterken b.v. de ouderen die willen omgaan met digitale middelen, ouders die willen weten hoe te acteren bij drugsgebruik van hun kinderen. Andere voorbeelden die voortvloeien uit de activiteiten zijn het huiskamerproject, het repaircafé en de mantelzorgersbijeenkomsten.

Langer Thuis in Eigen Huis: Tezamen met de dorpsraad Weebosch, het Oranjefonds, Patricia Braat (professionele begeleiding), Lucia en Den Eijkholt hebben we het project Digitale Veerkracht in 2020 een vervolg gegeven. Dit project houdt in het kort in ouderen bekend en vertrouwd te maken met de digitale mogelijkheden middels o.a. een tablet cursus. De werkgroep heeft samen met een tiental deelnemers en een vijftal maatjes een basiscursus gestart in september 2019. De vervolgcursus is gestart in januari 2020. Helaas is de cursus opgeschort wegens de risico’s van coronabesmetting.