Jaarverslag 2019

De jaarlijkse activiteiten van de dorpsraad van Luyksgestel komen vooral voort uit de initiatieven die voortkomen uit de budgetten voor inloopactiviteiten van de dorpsondersteuner en het budget voor de AED in een zogenaamde 6minuten-zone. Verder worden ze bepaald door de actualiteiten die zich door het jaar heen aandienen. Hierbij heeft de dorpsraad als doelstelling om richting gemeente te kunnen spreken namens de inwoners en andersom het beleid of voornemens van gemeente Bergeijk te peilen dan wel toe te lichten bij de bewoners. Dit jaar is besloten dat de omgevingswet (start 2021) veel gevolgen zal hebben voor de rol van de dorpsraad daarin. De insteek zal veranderen naar die van een bewonerscommissie, die initiatieven kan aandragen gebaseerd op het draagvlak van inwoners.

Onderstaand een globaal overzicht van de hoofdpunten van afgelopen jaar 2019.

Bezetting nieuwe dorpsraad: Wegens het aftreden van enkele dorpsraadleden zijn we intensief bezig geweest met het werven van nieuwe kandidaten. Middels persoonlijke gesprekken en het organiseren van een thema-avond op 13-02-2019 hebben we (potentiële) nieuwe leden getracht te informeren wat er verwacht wordt van nieuwe leden en wat de rol is van de dorpsraad. Ons streven was om met een totaal van zeven leden te zijn. We hebben nu een bezetting van 6 dorpsraadleden, waar we op dit moment tevreden mee zijn.

Zorgen Natuurlijk: Een werkgroep die in 2015 is opgericht door de dorpsraad Luyksgestel en ook het voorzitterschap voert. Deze werkgroep overlegt met de dorpsondersteuner over haar werkzaamheden en prioritering. Vaak betreft het activiteiten t.b.v. de ouderen in ons dorp en eventueel in overleg met Lucia en Den Eijkholt. Andere voorbeelden zijn het huiskamerproject, het repaircafé en de mantelzorgersbijeenkomsten.

Langer Thuis in Eigen Huis: Tezamen met de dorpsraad Weebosch, het Oranjefonds, Patricia Braat (professionele begeleiding), Lucia en Den Eijkholt hebben we het project Digitale Veerkracht opgezet.  Dit project houdt in het kort in ouderen bekend en vertrouwd te maken met de digitale mogelijkheden middels o.a. een tablet cursus. De werkgroep heeft samen met een twintigtal deelnemers een behoeftenpeiling uitgevoerd en op basis daarvan een Plan van aanpak gemaakt. Dit Plan van aanpak is voor de werkgroep de leidraad van de activiteiten.

AED: Inmiddels hebben we bereikt dat er reeds een zevental permanent bereikbare AED apparaten zijn en zijn we een heel eind op weg om een complete 6 minuten dekking in Luyksgestel te hebben. Slechts een enkel gebied heeft nog onze aandacht nodig om daarvoor ook nog een dekking te vinden.

Samenwerkingsverband Lucia + Den Eijkholt + dorpsraad: Tussen deze 3 partijen is er in 2019 een convenant gesloten op het gebied van samenwerking met betrekking tot het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Een nader te bepalen gedeelte van de gezamenlijke gemeentelijke subsidie zal hieraan besteed worden zodat we breder gedragen ideeën en inloopactiviteiten kunnen organiseren. We hebben het verzoek gedaan aan het bestuur van de plaatselijke afdeling van K.B.O. ook deel te nemen aan dit samenwerkingsverband omdat hun leden een doelgroep van deze samenwerking vormen.

Dorpsondersteuner: Helaas hebben we begin 2019 afscheid genomen van Eefje Heesterbeek als dorpsondersteuner. Maar gelukkig hebben we in Sandra van de Hatert een geschikte opvolgster gevonden. Sandra heeft vanuit haar beroepsmatige activiteiten een nieuwe start gemaakt als dorpsondersteuner. Zij heeft opnieuw haar rol moeten verwerven in de gemeenschap van Luyksgestel. Ruim de helft van haar tijd besteedt ze aan individuele hulpvragen van bewoners. Samen met haar werkgever “Wel-zijn  De Kempen” zijn haar activiteiten geëvalueerd en zijn we met volledige instemming tot de conclusie gekomen dat zij een vaste aanstelling krijgt per januari 2020.  Per januari gaat haar werkgever een fusie aan met de stichting “Cordaat Welzijn”.

Zwarte Bergen: De ontwikkelingen op camping De Zwarte Bergen baren ons wel enige zorgen. Niet alleen de dorpsraad maar ook de inwoners van Luyksgestel zijn nog immer sceptisch. We blijven dit volgen en we zullen de gemeente houden aan haar afspraken voor het behoud van de recreatieve bestemming voor dit gebied

Verkeer: De dorpsraad Luyksgestel heeft zitting in de klankbordgroep voor de herontwikkeling van de “Neerrijt / Hoge Rijt” alsmede “Hasselsestraat, Koperteutenstraat /Hasselt Noord, Stronk e.o.”. Ook de ontwikkeling van de verkeerssituatie nabij de Plus verdient extra aandacht. In overleg met de gemeente wordt dit in een later stadium bezien (binnen enkele jaren).Dorpsschouw met gemeenteraad: op 21-10-2019 heeft de dorpsraad Luyksgestel een vooraf uitgestippeld ‘rondje Luyksgestel’ gedaan met een afvaardiging van de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk. Tijdens de koffie in Den Eijkholt, dan wel tijdens deze wandeling, hebben wij de gemeenteraad wat vragen en wensen toegespeeld. Enkele hiervan zijn het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de toegang naar de voetbalvelden alsmede naar het fietscross terrein. Ook hebben wij onze bezorgdheid geuit inzake onze inzet m.b.t. de toekomstige omgevingswet. Tijdens de dorpsschouw hebben we erop aangedrongen het kruispunt Dorpsstraat – Doolhof veiliger te maken. De gemeente heeft aangegeven het totale gedeelte van de Dorpsstraat tussen Kerkstraat en Doolhof als een nieuw project aan te merken.

Omgevingswet:  Veel bestaande regels en verordeningen vervallen, niet de regels staan centraal, maar het initiatief. Initiatiefnemers (dorpsbewoners) moeten draagvlak zoeken voor hun plan. De nadruk ligt op gebiedsontwikkeling alsmede initiatieven vanuit de bevolking.  De Dorpsraad zal nadrukkelijk haar rol moeten veranderen om in te kunnen spelen op datgene wat de omgevingswet van ons en van de gemeente vraagt. De gemeente zal nadrukkelijker voor een bredere visie voor de plannen kiezen. De Dorpsraad dient op haar beurt de visie van de inwoners op diverse vlakken binnen het kader van de ruimtelijke ordening te verwerven. De gemeente kiest ervoor van te voren een opzet te maken voor de participatie van de inwoners en daarna via een enquête inhoudelijk het draagvlak te toetsen bij de inwoners. De Dorpsraad zal via gesprekken met groepen inwoners de uitkomsten van de enquête voor het dorp Luyksgestel aanscherpen. Dit kan leiden tot het gericht kunnen participeren bij de plannen die de gemeente nastreeft en zo mogelijk ook tot initiatieven op basis van de aan het einde van 2020 tot stand gebrachte gedragen inwonersvisie

Bewegen, Ontmoeten en Spelen (BOS):  Wij gaan een werkgroep formeren die plannen ontwikkelt voor het Kloosterpark. E.e.a. in samenwerking met de gemeente die al bepaalde toezeggingen heeft gedaan (bijv. het faciliteren van bestratingen).

Onderwerpen die nog op onze radar staan:

  • Realiseren van betaalbare woningen in Luyksgestel.
  • Ontwikkelingen op De Zwarte Bergen.
  • AED; dekking 6 minuten zone.
  • Windmolens / zonne- energie.
  • Verkeer (en met name de verkeerssituatie bij de Plus).
  • Communicatie naar bewoners.

Gerry van Rooij
Secretaris / penningmeester Dorpsraad Luyksgestel
Februari 2020