Jaarverslag 2018

De jaarlijkse activiteiten van de dorpsraad van Luyksgestel worden onder meer bepaald door actualiteiten die zich door het jaar heen aandienen en thema’s die op de agenda staan van de gemeente Bergeijk. Hierin wordt de representatieve rol vanuit de inwoners gecombineerd met onze adviserende rol naar en van de gemeente. Daarnaast zijn er projecten vanuit een verbindende of activerende rol die door de dorpsraad zelf worden gedragen.

Begin 2018 hebben we jaardoelen geformuleerd:

 • Introductie coördinator dorpskernen (Daisy Follon / Peter Kamps) (januari)
 • Alcohol en thema (maart)
 • Introductie nieuwe gemeenteraad (april-mei)
 • Communicatie inwoners (Eyckelberg / ED / Nieuwsbrief) (hele jaar)
 • AED / EHBO werkgroep (hele jaar)
 • Werven nieuwe leden dorpsraad (2e helft 2018)

Al deze doelen zijn behaald in de loop van het jaar.

Onderstaand een globaal overzicht van de hoofdthema’s gedurende 2018:

Zorgen Natuurlijk: Een werkgroep die enkele jaren geleden is opgericht door de dorpsraad Luyksgestel en die ook het voorzitterschap voert. Deze werkgroep stuurt de dorpsondersteuner aan, evalueert de afgelopen periode en bepaalt samen met haar de prioriteiten voor het komende kwartaal. Doelgroep zijn de ouderen in ons dorp en mensen die de reguliere hulpverlening niet weten te  bereiken. De dorpsondersteuner organiseert diverse bijeenkomsten en start initiatieven voor deze groep, vaak in samenwerking met Lucia en Den Eijkholt. In 2018 hebben we een nieuwe dorpsondersteuner moeten werven en begeleiden (Eefje Heesterbeek), vanwege het vertrek van Kristel Visser.

AED: 08-02-2018 is er door de dorpsraad Luyksgestel een bijeenkomst georganiseerd voor alle eigenaren van een AED. Het doel van deze bijeenkomst was om in Luyksgestel een zes-minuten-zone te realiseren door het opzetten van een werkgroep onder voorzitterschap van de dorpsraad. Het gaat dan om het beschikbaar stellen van het AED apparaat voor inwoners van Luyksgestel door het apparaat aan te melden bij “Hartslag Nu” en bereikbaar te maken voor mensen die de AED kunnen bedienen. In Luyksgestel zijn er een 10-tal AED apparaten aanwezig waarvan er per 01-01-2018 slechts één apparaat openbaar bereikbaar was, nl. bij Lucia. Dankzij de inspanning van de werkgroep zijn eind 2018 ook de apparaten bij de ‘PLUS’ en ‘Sengers Metaal’ publiek bereikbaar. Het doel is om dit aantal nog verder te vergroten.

Alcohol & Drugs: op 14-05-2018 is er een thema-avond georganiseerd in Den Eijkholt door de dorpsraad Luyksgestel in samenwerking met de dorpsondersteuner en de werkgroep “Zorgen Natuurlijk” en de dorpsondersteuner. Deze avond is gepresenteerd door “Eyes Wide Open” in samenwerking met diverse ervaringsdeskundige en instellingen. Het doel van deze avond was om dit lastige onderwerp bespreekbaar te maken bij ouders en familie, om problemen te herkennen en het item uit de taboesfeer te halen. We hebben op deze avond veel reacties gekregen waardoor dit onderwerp een vervolg zal gaan krijgen.

Zwerfafval: De dorpsraad heeft langs alle toegangswegen borden aangebracht met de tekst “Wij houden van proper gedrag”, naar goed voorbeeld van de Belgische campagne, waarvan we ook de borden mochten gebruiken. Ook hebben wij de basisschool ‘De Klepper’ en alle buurtverenigingen op de hoogte gebracht van een “Afvalbingo” van de stichting ‘Nederland Schoon. Verder is er in Luyksgestel één vrijwilliger die in zijn vrije tijd het zwerfafval opruimt en nu die door onze tussenkomst zijn afval via de gemeente laat afvoeren.

Busdienst lijn 318: Vanwege de gewijzigde dienstregeling van “Bravo” zijn er na 21.00 uur geen busdiensten meer richting Luyksgestel. In overleg met en op advies van de gemeente Bergeijk hebben we ons ongenoegen hierover kenbaar en georganiseerd dat inwoners van Luyksgestel een klacht ingediend hebben bij de gemeente en/of direct bij Bravo. Inmiddels heeft de actie opgeleverd dat lijn 318 door de week tot 22.00u zijn diensten uitvoert.

Inloopactiviteiten: Op woensdag 07-03-2018 heeft er overleg plaats gevonden tussen de gemeente, de dorpsraad Luyksgestel en een afvaardiging van Den Eijkholt en Lucia. Het doel van deze bespreking was om een subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor inloopactiviteiten, georganiseerd door de dorpsondersteuner, Den Eijkholt en/of Lucia. Deze drie partijen hebben daarop besloten om een werkgroep samen te stellen en hierin samen op te trekken om deze inloopactiviteiten te organiseren.

AVG: (Europese wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door de gemeente Bergeijk is er een handboek beschikbaar gesteld om aan deze wet te voldoen. Door dit werkboek te doorlopen en de benodigde acties uit te voeren voldoet de dorpsraad inmiddels aan deze wet en is in het bezit van het AVG certificaat!

Verkeer: De dorpsraad heeft zitting in de klankbordgroep voor de herontwikkeling van de “Neerrijt / Hoge Rijt” in Luyskgestel, het fietspad richting Weebosch en volgt tevens de ontwikkelingen van de N69 en Middenweg op de voet. Een door de dorpsraad en alle inwoners ondersteund voorstel is inmiddels door de wethouder voorgesteld aan de raad.

Dorpsschouw met gemeenteraad: op 18-09-2018 heeft de dorpsraad Luyksgestel een vooraf uitgestippeld ‘rondje Luyksgestel’ gedaan met een afvaardiging van de gemeenteraad. Tijdens de koffie en de wandeling zijn diverse thema’s besproken, vragen gesteld en wensen toegespeeld. Enkele hiervan zijn het verbeteren van ‘oude’ voetpaden in de oudere wijken, verlichting in de Kloostertuin en de geluidshinder van het nieuwe wegdek op de Sengelsbroek.

De Zwarte Bergen:  de dorpsraad was aanwezig bij de informatiebijeenkomst in Den Eijkholt en heeft een standpunt verwoord richting gemeente, op basis van de algehele stemming binnen het dorp. Dit onderwerp over de toekomst van de Zwarte Bergen zal in 2019 vervolgd worden.

Overige onderwerpen die op onze radar staan:

 • Middenweg (Bergeijk – Eersel ) en de N69
 • Verkeer algemeen
 • Leefbaarheid Luyksgestel
 • Windmolens / zonne-energie
 • Communicatie naar inwoners

Gerry van Rooij
Penningmeester Dorpsraad Luyksgestel
Januari 2019