Jaarverslag 2017

Inleiding

De jaarlijkse activiteiten van de dorpsraad van Luyksgestel worden veelal bepaald door de actualiteiten die zich door het jaar heen aandienen. Hierbij heeft de dorpsraad als doelstelling om richting gemeente te kunnen spreken namens de inwoners en andersom het beleid of voornemens van gemeente Bergeijk te peilen dan wel toe te lichten bij de bewoners. Ook gebeurtenissen van buitenaf, zoals de hagelstorm van 2016, bepalen onze agenda.

Visie

Om niet enkel reactief bezig te zijn heeft deze dorpsraad in de afgelopen twee jaar zelf middellange termijn visies opgesteld voor elk van de clusters waarvoor de individuele leden verantwoordelijk zijn. En hebben we onszelf als taak gesteld om in 2017 veel actiever naar buiten te communiceren waar we als dorpsraad voor staan en waar we bij betrokken zijn. Voor deze communicatie is € 2.000 uitgetrokken, destijds (2014) verkregen vanuit een provinciale subsidiepot voor communicatieverbetering binnen dorpskernen. De activiteiten binnen dit kernthema in 2017 waren:

 • Zorgkaart Luyksgestel                (opstellen/actualiseren en huis-aan-huis verspreiding)
 • Stand markt Koningsdag           (diverse onderwerpen gepresenteerd / besproken; promo-materiaal)
 • Viering 1 jaar Hagelramp          (23 juni – De Gestelberg; 200 deelnemers)
 • Thema-avond Wonen                 (21 november – m.m.v. Gemeente Bergeijk)
 • Info artikelen Eyckelbergh        (verspreid over het jaar)
 • Website up-to-date                    (www.dorpsraad-luyksgestel.nl)

Zorgkaart

De lokale Luyksgestelse zorgkaart is inmiddels gecombineerd met de digitale versie via gemeente Bergeijk, waarbij we elk jaar de Luyksgestelse vermeldingen pro-actief zullen aansporen hun gegevens zelf te actualiseren.

Evaluatie van de Koningsdagstand levert op dat we dit om het jaar moeten herhalen, waarbij het duidelijk werd dat de meeste inwoners geen goed beeld hadden/hebben van onze activiteiten.

De plaatselijke hagelrampviering op 23 juni was een groot succes en werd door lokale artiesten en andere talenten ingevuld. Met Burgemeester Callewaert en de Dorpsraadvoorzitter als spreker werd invulling gegeven aan een behoefte die, zoals bleek, bij de bevolking leefde om dit rampjaar positief en definitief af te sluiten. Projectsubsidie van de gemeente heeft dit alles mede mogelijk gemaakt.

Het sociale & zorgdomein kreeg terecht wederom veel aandacht dit jaar, waarbij we Jannie Stevens hebben begeleid om tijdelijk de rol van dorpsondersteuner over te nemen, vanwege het ouderschapsverlof van Kristel Vissers. De werkgroep “Zorgen Natuurlijk” heeft ook dit jaar de aansturing en inhoudelijke doelstellingen voor de dorpsondersteuner verzorgd. In deze werkgroep zitten twee leden van de dorpsraad.

Verder hebben we ons geörienteerd op de technologische mogelijkheden die Centrale24 kan bieden aan zorg op afstand en is actief het Repaircafé (mede-initiatief van de dorpsondersteuner) ondersteunt.

Dorpsvisie

De door ons ontwikkelde Dorpsvisie Luyksgestel is in september rondgezonden aan alle politieke partijen in de gemeente Bergeijk. Hierop is positief gereageerd en op 3 oktober hebben we een zeer goed bezochte informatieavond georganiseerd voor alle geïnteresseerde partijleden. De diverse clusters en dorpsthema’s zijn in detail besproken en we hopen straks onze dorpsvisie te herkennen in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

De thema-avond Wonen is georganiseerd met medewerking en deelname van gemeente Bergeijk (wethouder + ambtenaar in prominente rol). De opkomst was ondanks het flyeren slechts 35 deelnemers, veelal ouderen. De inhoud was desondanks heel zinvol en zowel de centrale als individueel gestelde vragen gaven een goed beeld wat er leeft (zoals senioren koopwoningen/- appartementen en een zorghotelfaciliteit in de gemeente), waarbij veel van de gewenste informatie direct verstrekt kon worden.

In het voorjaar is een historische wandelroute / toeristische rondgang door het dorp feestelijk geopend met als startpunt de kiosk aan de Dorpstraat. De dorpsraad heeft het geheel opgezet, de route is met ondersteuning van de Heemkundekring tot stand gekomen en de gemeente heeft de uitvoering financieel en met diverse informatieborden ook visueel mogelijk gemaakt. Informatieboekjes met de route en historische achtergrond zijn door de dorpsraad gemaakt en verspreid op de meest toeristische plaatsen in het dorp.

Tot slot is er gepoogd een Jeugddorpsraad op te zetten, die onder begeleiding van de dorpsraad zou gaan functioneren. Door gebrek aan belangstellende jeugdleden hebben we dit idee na diverse kansrijke initiatieven (flyeren / posters / persoonlijke benadering / stand koningsmarkt) in de ijskast moeten zetten. Evaluatie met jeugdactiviteitenvereniging De Prutsers leverde zinvolle achtergronden op en maakte duidelijk dat de jeugd moeilijk tot eigen intiatief te activeren is.

Tegelijk bleek tijdens dit overleg dat vooral het drugsgebruik (m.n. pillen) onder jongeren een probleem gaat worden. Vooral aangezien de jongeren het beslist niet als probleem herkennen en pogingen om dit bespreekbaar te maken als te soft worden afgedaan. Dit onderwerp zal in 2018 onze aandacht krijgen.

Het gemeentelijke initiatief rondom invulling van de oude gemeentewerf is ondersteund door de dorpsraad en kent inmiddels enkele vervolgsessies. Vereniging De Prutsers heeft gevraagd om begeleiding bij de begroting en subsidieaanvragen. Twee dorpsraadleden zijn hierbij nu betrokken.

Tot slot waren we betrokken bij het te plaatsen watertappunt bij de kiosk aan de Dorpstraat.

Ook speelt de dorpsraad een actieve rol in tal van gemeentelijke klankbordgroepen en hebben we een aantal lokale en gemeentelijke besprekingen bijgewoond. Voorbeelden hiervan zijn bijeenkomsten over en van:

 • zorg & welzijn,
 • AED / EHBO,                                   (nieuw thema voor 2018)
 • vereniging Kleine Kernen,
 • gezamenlijke Dorpskernen Bergeijk,
 • buurtpreventie initiatieven,
 • Kunst in de Wijk
 • veeteeltsector
 • milieu & grondwater

Erwin Dolmans, Secretaris Dorpsraad Luyksgestel, Januari 2018