Jaarverslag 2016

Het sociale domein was het grootste thema voor Dorpsraad Luyksgestel in 2016. Luyksgestel heeft een Dorpsondersteuner. Zij wordt begeleid door de werkgroep ‘Zorgen. De Dorpsraad heeft deze constructie opgezet in samenwerking met de Gemeente en stuurt genoemde werkgroep aan. Een specifiek thema dat de aandacht heeft gekregen is eenzaamheid bij veelal oudere bewoners. Verder is een update van de zorgkaart in 2016 huis-aan-huis verspreid.

De plaatselijke hagelramp + de nazorg ervan heeft sinds 23 juni de intensieve aandacht van zowel de Dorpsraad als de dorpsondersteuner. Inspraakavonden georganiseerd door de gemeente zijn door de dorpsraad ondersteund. Extra werkuren zijn aangevraagd en toegekend door de gemeente voor de dorpsondersteuner om dorpsgenoten te signaleren en te begeleiden naar hulp bij het oplossen van hun schades. Voorzitter Wim Dirx is op uitnodiging van de provincie op Prinsjesdag afgevaardigd naar Den Haag en begin 2017 is een interview opgenomen voor KempenTV in het kader van de hagelramp als belangrijkste nieuws van 2016 in de regio.

In het voorjaar van 2016 heeft de Dorpsraad Luyksgestel geïntroduceerd aan burgemeester Callewaert met een rondgang langs de meest bekende bijeenkomstplekken voor bewoners en bezoekers en langs een aantal verenigingen en sportclubs. Dit werd even later gevolgd door de Dorpsschouw. Dit keer was gekozen om aandacht te vragen voor verloedering en verpaupering door verval en leegstand van diverse panden in het dorp.

Over de leegstand en verloedering van bedrijfspanden en woningen in het kader van de leefbaarheid is een specifieke inventarisatie gemaakt en deze is besproken met zowel de eigenaren / belanghebbenden als de betreffende wethouder. Verdere acties liggen in het verschiet en dit wordt verder in 2017 opgepakt. T.a.v. deze leefbaarheid is in het voorjaar van 2016 het issue aangekaart van het groot aantal langdurig vrijstaande koopwoningen in ons dorp. Dit aantal is in de loop van 2016 aanzienlijk gedaald (-30%), zowel als gevolg van de hagelramp als van de aantrekkende economie.

De dorpsraad neemt daarnaast plaats in een aantal gemeentelijke klankbordgroepen en heeft tevens een groot aantal lokale en gemeentelijke bijeenkomsten bijgewoond en ondersteund.
Voorbeelden hiervan zijn bijeenkomsten over en van:
– zorg & welzijn,
– verkeerssituatie & riool- en hemelwaterafvoer Boscheind,
– vereniging Kleine Kernen,
– gezamenlijke Dorpskernen Bergeijk,
– buurtpreventie initiatieven,
– de opvolging van de glasvezelvoorziening,
– herziening Bestemmingsplan Buitengebied,
– klankbordgroep Geurverordening.

Verder is een historische wandelroute / toeristische rondgang door het dorp opgezet met als startpunt de kiosk aan de Dorpstraat. De meest kenmerkende locaties in Luyksgestel zijn geselecteerd en voorzien van een passende tekst in samenwerking met de Koperteutenstichting Luyksgestel. De uitvoering ervan zal plaatsvinden in samenwerking met gemeente en wordt voltooid in het voorjaar van 2017.

Tot slot is een begin gemaakt met de initiatie van een Jeugddorpsraad. Veel aandacht gaat uit naar ouderen, naar zorgbehoevenden en naar zorg &welzijn, terwijl thema’s die bij jongeren spelen nauwelijks naar boven komen, mede ook door de leeftijdsopbouw van de dorpsraadsleden. Naar goede ervaringen uit omringende dorpen is geluisterd zijn de bijeenkomst voor Kleine Kernen. Met deze kennis op zak zal in 2017 gepoogd worden een jeugddorpsraad daadwerkelijk te formeren, onder begeleiding van Dorpsraad Luyksgestel.