Jaarverslag 2014-2015

De Dorpsraad van Luyksgestel bestaat begin 2014 uit 6 personen na het vroegtijdige vertrek van Jan van Veldhoven. De balans van 2013 laat de afronding zien van enkele langlopende projekten, die in de jaren ervoor gerealiseerd zijn. Hiervan zijn MFA De Gestelberg en het geheel vernieuwde Sportpark aan de Hasselsestraat de grootste wapenfeiten. De belangrijkste activiteiten van de Dorpsraad in 2014 waren de aanleg van het glasvezelnet in de buitengebieden en de veranderingen in de Zorg en WMO. Het glasvezelnet is tussen 2011 en 2013 aangelegd in de kern van Luyksgestel. Een gemeentelijke werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan met kabelaar Reggefiber om ook in de buitengebieden glasvezel uit te rollen. Per dorp en binnen het dorp per buitengebied zijn werkgroepen opgezet om proactief aanwonenden over te halen om in te schrijven voor de aanleg van glasvezel. Een grote mate van zelfwerkzaamheid moest hier de kosten voor de aan te sluiten huishoudens enigszins beperken. Dit alles is redelijk geslaagd en de activiteiten liepen door tot in 2015. Enkele leden van de Dorpsraad zijn hier intensief voor op pad geweest.

Het andere grote thema was de zorg en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 01-01-2015. Vanwege de decentralisatie van Overheid naar Gemeenten heeft de Gemeente Bergeijk een overlegstructuur opgezet met daarin de diverse maatschappelijke spelers, zorginstellingen en alle dorpskernen. Dit heeft geleid tot de aanstelling van een dorpsondersteuner, waarbij Luyksgestel als uitzondering heeft gekozen voor het voortzetten van de bestaande infrastructuur van zorgverleners. Betrokkenheid van de Dorpsraad bij dit thema zal in 2015 verder geïntensiveerd worden, waarvoor besloten is om bij de Dorpsraadverkiezingen van maart 2015 nadrukkelijk enkele kandidaten voor te stellen met een achtergrond in Zorg, Welzijn en/of hulpverlening. Elke vier jaar wordt de Dorpsraad van Luyksgestel herkozen, tegelijkertijd met de Provinciale Staten verkiezingen. Het benaderen van kandidaatleden en het organiseren van de verkiezingen was een belangrijke activiteit in de winterperiode van 2014/2015. Per maart 2015 zijn 3 zittende leden met ruime ervaring afgetreden en vervangen door vier nieuwe leden. Daarmee is de Dorpsraad weer voltallig.

Op het gebied van communicatie is in 2014 besloten om webportaal “Plein Luyksgestel” op te splitsen in een Dorpsraad-gerelateerd platform www.dorpsraad-luyksgestel.nl en een algemeen informatieve website www.luyksgestel.info. Voor beide sites is in 2013 iDOP subsidie verkregen van de Provincie en besloten is om een separate stichting op te zetten voor het informatieportaal. Deze stichting komt voort uit de ter ziele gegane Stichting De Klepperman, die jarenlang het papieren kerkeblaadje uitbracht en verspreidde in de dorpskern.

Daarnaast zijn er doorlopende zaken geweest binnen de cluster verkeer met deelname aan diverse gemeentelijke klankbordgroepen, waaronder de N69 en NulPlus maatregelen, de Noordelijke Ontsluiting en de Beleidsnota Verkeer). Verder heeft de reconstructie van de Kapellerweg tot aanzienlijk wat overleg geleid tussen gemeente en bewoners met een intermediairfunctie voor de Dorpsraad. Tot slot zijn enkele knelpunten aangepakt (Neerrijt en Boscheind) in Luyksgestel. Dit laatste in combinatie met het beleid voor vrachtwagenrouting binnen de kern en de jaarlijkse wiellerronde.

Tot slot is er ook een actieve afvaardiging geweest naar themabijeenkomsten over plattelandsontwikkeling en van de Vereniging Kleine Kernen.

Jaarverslag 2015 Dorpsraad Luyksgestel