Enquêtes

Samenvatting Enquête “Dorpsraad Luyksgestel” februari 2021:

Kijken naar de toekomst van Luyksgestel

Inleiding:

Er zijn in Luyksgestel huis aan huis 1100 enquêtes verspreid. Daarvan zijn 154 ingevulde enquêtes terug bezorgd. Dat betekent dat 13 % van de enquêtes zijn ingevuld. De leeftijd van de invullers is te bepalen aan de hand van de aangegeven leeftijdsgroepen. De enquêtes zijn voor 77 % ingevuld door personen van boven de 50 jaar. Van de groep jeugdigen tussen 16 en 30 jaar hebben slechts 3 % de enquête ingevuld. 45 %van de  invullers is tussen 50 en 70 jaar.

Wonen:

De kwaliteit van wonen:

 • 98 % van de invullers woont met plezier in Luyksgestel.
 • Ruimte, rust en veiligheid zijn belangrijke factoren voor het woonklimaat.
 • Andere belangrijke factoren zijn het huis, de buurt, de omgeving en de natuur.

De woningbehoefte:

 • De helft van de invullers is niet bezig met de algemene woningbehoefte.
 • De andere helft signaleert een tekort aan woningen, specifiek voor jongeren en ouderen.
 • Voor de toekomst speelt een behoefte aan levensloopbestendige woningen, seniorenwoningen, kleine woningen en appartementen.
 • Meer dan 50 % heeft de mening dat het woningaanbod niet is afgestemd op de woningbehoefte.

Conclusies n.a.v. de inventarisatie:

 • De inventarisatie is slechts door 29 personen in gevuld.
 • Deze 29 personen kiezen niet gericht voor koop of huur; een derde deel laat dit in het midden.
 • Er is onder de invullers een voorkeur voor kleinere woningen, levensloopbestendige woningen of appartementen.

Werken:

 • De enquête over werken is door 120 personen zonder bedrijf ingevuld en door 20 personen die een bedrijf hebben. Daarmee is de mening van de ondernemers door een te gering aantal invullers weergegeven. Een conclusie daaraan verbinden is niet reëel.
 • De uitbreiding van de ruimte voor kleinschalige bedrijven is onduidelijk.
 • Het toestaan van enkel kleinschalige bedrijven heeft een lichte voorkeur voor Luyksgestel.
 • Een meerderheid geeft aan niet te kunnen oordelen of de uitbreiding van industrieterrein nodig is.
 • Bij de leegstaande bedrijfspanden zien we enige verwarring of hier bedoeld wordt industrie gerelateerde bedrijven dan wel panden t.b.v. de landbouw.
 • Veel mensen (42) geven er de voorkeur aan de leegstand om te vormen naar woningbouw.

Voorzieningen:

 • Er bestaat behoefte aan kleine winkels. Daar heeft een kledingzaak de grootste voorkeur. Verder is de aangegeven behoefte aan voorzieningen erg divers; van zwembad tot Klepperman.
 • Als eerste prioriteit wordt de speelgelegenheid voor kinderen genoemd.
 • Bij de voorzieningen die gemist worden komen de voorzieningen uit de medische hoek, die in Luyksgestel zijn gesaneerd, naar voren: apotheek en bloed prikken.

Openbare ruimte:

 • Een belangrijke opmerking is “de ruimte niet vol bouwen”. Kenmerk van het dorp is dat er meer ruimte is.
 • Het park groen en rustig houden.
 • Meer groen in de woonwijken.
 • Het kerkplein is kaal en ongezellig.
 • De werkgroep van het park kan met de wensen van inwoners het park inrichten.

Recreatie en toerisme:

 • De meerderheid is tevreden over de wandel- en fietsmogelijkheden.
 • Recreatieve voorzieningen worden niet echt gemist. Bij de opmerkingen wordt een zwembad gemist.
 • Men ziet mogelijkheden meer toeristen te trekken. Het verdwijnen van de camping De Zwarte Bergen en de manier waarop leidt bij de helft van de invullers tot ontevredenheid.

Infrastructuur:

 • De verkeersstructuur op de Dorpstraat tussen Kerkstraat en Doolhof wordt gevaarlijk genoemd
 • Het ontbreken van een 2e ontsluiting bij Hasselt Noord en “De Rijt” vinden aanwonenden ongewenst.
 • De Kerkstraat met de Gestelplaetse en het kruispunt met Meerendreef noemt men onoverzichtelijk.
 • De Runderbochten worden als gevaarlijk aangemerkt. Daar horen ook fietspad vanuit Kruisboomweg – kruising met Neerrijt naar Runderbochten bij.
 • De aanpassingen van de Rijt/Hoge Rijt bij de renovatie worden toegejuicht. De verlaging van de snelheid naar 30 km wordt als negatief ervaren.

Openbaar vervoer:

 • Het gebruik van het Openbaar Vervoer geschiedt door 15% van de ondervraagden
 • De kennis van haltes en vertrektijden is bij 44 % aanwezig.
 • De mogelijkheid bestaat dat de frequentie van het openbaar vervoer in de toekomst nog verder afneemt. Dan blijken bijna 25 % van de invullers te overwegen om het openbaar vervoer in stand te houden door  als vrijwilliger te ondersteunen.

Milieu:

 • 75 % van de invullers is tevreden met de milieukwaliteit.
 • Er worden twee onderwerpen meerdere malen genoemd die de kwaliteit verminderen: geluidsoverlast door vliegverkeer en de stankoverlast in Boscheind en
 • 75 % is tevreden over de waterhuishouding. Wat betreft het water is er wateroverlast als het riool de afvoer niet kan verwerken bij extreme buien. Daar tegenover staat dat bij lange droge periodes een water tekort wordt geconstateerd en kiest men voor meer opvang van water.

Meedoen en sociale omgeving:

 • 75 % vindt dat er voldoende verenigingen zijn in Luyksgestel. Bij de opmerkingen komen beperkte mogelijkheden voor jongeren en mensen met beperkingen naar voren.
 • Bijna de helft van de invullers is op een of andere manier actief als vrijwilliger; van degenen die geen vrijwillige activiteiten uitvoeren zou nog 11 % actief willen zijn. De voorkeur gaat dan niet uit naar een vaste structuur, maar naar een inzet op tijdelijke basis 36%.
 • De vraag naar de mogelijke verbeteringen levert een enorme hoeveelheid opmerkingen op. Meermalen genoemd worden: Onderhoud van groenvoorzieningen, de rommel die overal ligt, hondenpoep. Het terrein van de voormalige Boerenbond wordt als doorn in het oog gezien.
 • Buurtpreventie voldoet voor 95 % van de inwoners. Het begrip wordt op meerdere manier geïnterpreteerd: Buurtpreventie als buurtapp of buurtpreventiemedewerkers, maar ook de dienst handhaving, de buurtbrigadier en de civiele buitendienst. Duidelijk is dat men activiteiten verlangt om het veiligheidsgevoel te vergroten. Daarnaast wordt ook regelmatig gemeld dat men zelf een verantwoordelijkheid heeft naar elkaar; naar elkaar omkijken en elkaar steunen.
 • Er is beperkt behoefte aan een hondenlosloopgebied 67 % niet; 17 % wel.

Tot slot algemeen:

Algemene associaties:

 • De meest voorkomende gevoelens die de invullers verbinden met het dorp Luyksgestel zijn: Rustig, gemoedelijk, gezellig, sociaal en saamhorig.
 • De belangrijkste kenmerken zijn groen/natuur, ruimtelijk, kleinschalig en grensdorp.
 • Als meest genoemde (toeristische) beelden: Koperteut, Kraaienpoot, Molens en Kiosk

Spontane gedachten:

 • Fijn dorp om in te wonen.
 • Behoud van het dorpse karakter en de Brabantse aard.
 • Bij velen komt naar voren dat men Lucia als welzijnsinstelling wil behouden.
 • De onveilige verkeersituaties houden veel mensen bezig; met stip op nummer een staat de verkeersituatie op de Dorpstraat tussen Kerkstraat en Doolhof.
 • Het onderhoud van het gemeentelijke groen laat volgens een aantal mensen te wensen over.

De Dorpsraad:

 • Velen juichen het initiatief van het houden van een enquête toe.
 • Een aantal mensen vindt dat er meer communicatie moet zijn vanuit de Dorpsraad naar de inwoners. Ook de informatie over wat er gebeurt in Luyksgestel wordt gemist.

Verslag enquête WONEN thema-avond 21-11-2017:

Het merendeel geeft aan het prettig wonen in Luyksgestel te vinden. Een aantal personen merkt ook het rustig wonen op. Vier personen geven aan dat er weinig te doen is.
Een kwart is gericht op verbeteringen in de eigen woning. Een ander kwart heeft wensen t.a.v. de woonomgeving. Een kwart geeft aan dat veiligheid van het woongenot wordt bedreigt. Een ander kwart vindt dat voorzieningen een belangrijke rol hebben in hun woongenot.Vrijwel alle invullers geven aan zich een veilig gevoel te hebben als inwoner van Luyksgestel. Een drietal deelnemers wijst op verkeersonveiligheid met name in de Dorpsstraat.

Drie vierde deel geeft aan de avond interessant en/of waardevol te vinden. De helft heeft de avond waardevol gevonden. Een kwart heeft op de avond weinig nieuws gehoord.

Enquête naar aanleiding van de hagelramp 

Door de dorpsraad en de dorpsondersteuner is er in september een enquête gehouden onder de inwoners van Luyksgestel om te inventariseren wat voor gevolgen de hagelramp heeft voor het dorp. Er zijn 1000 enquêtes de deur uit gegaan. Er was helaas maar een kleine respons: we hebben 68 enquêtes mogen ontvangen. Daarmee kan er geen algemeen beeld van de toestand van Luyksgestel geschetst worden.

Resultaten: De grootste groep die de enquête heeft ingeleverd, waren ouderen. We weten dat er veel schade aangericht is; dat blijkt ook uit de enquête. 60% heeft heel veel schade die gedeeltelijk hersteld is, waarvan 50% vergoed wordt door de verzekering. Het betreft de meeste particulieren.

Het grootste probleem wordt ervaren als: De onzekerheid van wel of niet betaald door de verzekering, dat het allemaal erg lang duurt en dat het lang duurt voor mensen hun geld ontvangen. Een ander groot probleem is de spanning die het met zich meebrengt; dit maakt dat de mensen van Luyksgestel moe zijn van onder andere alle regeldingen.

De mensen van Luyksgestel kunnen er goed over praten. Bij extreme weersomstandigheden geeft 43% aan nog wel angstig te zijn. Een derde van de respondenten voelt zich prikkelbaar en soms depressief. Bijna een kwart geeft aan het financieel lastiger te hebben. Bij 8% van de mensen heeft de hagel gevolgen voor hun beroep. Bij een aantal mensen levert het ook slaapproblemen op.

Uit de enquête komt ook naar voren dat er bij kinderen nog angst aanwezig is; zeker bij het verschijnen van donkere wolken. Er komen dan veel vragen los. Sommige mensen geven aan dat ze alles hebben kunnen laten bezinken, terwijl bij anderen de problemen, stress en emoties nu pas beginnen te komen. Ook wordt er aangegeven dat men ruim gebruik heeft moeten maken van de spaarcenten door onvoorziene uitgaven, zoals andere auto of huis. Bij sommige mensen is er veel stress, wat zorgt voor conflicten binnen het gezin.

Wat nu? De dorpsraad en dorpsondersteuner gaan samen in gesprek om met de uitkomsten van de enquête aan de slag te gaan. Ook al zijn er maar 68 enquêtes ontvangen ; er zijn toch zorgelijke signalen naar voren gekomen waar we iets mee moeten.

Enquête Dorpsraad Luyksgestel 2015

Bij de verkiezingen voor de Dorpsraad Luyksgestel in maart kregen de inwoners van Luyksgestel de gelegenheid een enquête in te vullen over Luyksgestel. Maar liefst 128 enquêtes werden ingevuld; waarvoor onze oprechte dank. Uit de enquête kwamen vooral de zorgen en ergernissen vanuit het verkeer naar voren. In totaal werden er 138 opgesomd. Als veruit de voornaamste zorg werd de snelheid van het verkeer genoemd in de Dorpsstraat – specifiek ook ter hoogte van de supermarkt – en op uitvalswegen als de Rijten en de Runderbochten. Ook werd 19 keer aangegeven dat men graag fietspaden en voetpaden wil ter wille van vooral de schoolgaande jeugd. 18 Keer werd het parkeren en de doorgang bij de school en het Kerkplein genoemd.

De klachten over het vliegverkeer bleven beperkt tot de vroege ochtend en de late avond. Soms bleken ook dieren er last van te hebben, terwijl een enkeling opmerkte het een mooi gezicht te vinden.

Als het gaat om de zorg voor mensen met een hulpvraag werd 47 keer aangegeven dat dat men in staat was – voor de korte duur- om zelf hulp in de buurt, bij familie of in de professionele zorg te zoeken. Voor de langere duur werd de voorkeur gegeven aan professionele zorg. Ruim de helft van de invullers (65) waren onvoldoende bekend met de inhoud van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De Dorpsraad zal na de zomervakantie hierover een thematische avond verzorgen.

Ook blijkt er in Luyksgestel armoede en eenzaamheid voor te komen. Er zijn 11 meldingen waarin wordt aangegeven dat men mensen kent. Bij navraag door de Dorpsraad bij de sportverenigingen blijken zij er weinig concreet mee te maken te hebben. Dit betekent dat het lastig is hiervoor uit te komen. Toch zijn er diverse hulpmogelijkheden.

Er zijn weinig meldingen rond leefbaarheid. Men vindt het belangrijk dat voorzieningen en verenigingen behouden blijven. Men noemt met name de rol van de Dorpsraad als belangen behartiger. Er komen ook concrete voorstellen zoals: een autoloze zondag, een anti-wiet-aanpak en het verbeteren van het uitgaansleven.

Bedankt voor uw medewerking en met vriendelijke groet,
Dorpsraad Luyksgestel