Enquêtes

Verslag enquête WONEN thema-avond 21-11-2017:

Het merendeel geeft aan het prettig wonen in Luyksgestel te vinden. Een aantal personen merkt ook het rustig wonen op. Vier personen geven aan dat er weinig te doen is.
Een kwart is gericht op verbeteringen in de eigen woning. Een ander kwart heeft wensen t.a.v. de woonomgeving. Een kwart geeft aan dat veiligheid van het woongenot wordt bedreigt. Een ander kwart vindt dat voorzieningen een belangrijke rol hebben in hun woongenot.Vrijwel alle invullers geven aan zich een veilig gevoel te hebben als inwoner van Luyksgestel. Een drietal deelnemers wijst op verkeersonveiligheid met name in de Dorpsstraat.

Drie vierde deel geeft aan de avond interessant en/of waardevol te vinden. De helft heeft de avond waardevol gevonden. Een kwart heeft op de avond weinig nieuws gehoord.

Enquête naar aanleiding van de hagelramp 

Door de dorpsraad en de dorpsondersteuner is er in september een enquête gehouden onder de inwoners van Luyksgestel om te inventariseren wat voor gevolgen de hagelramp heeft voor het dorp. Er zijn 1000 enquêtes de deur uit gegaan. Er was helaas maar een kleine respons: we hebben 68 enquêtes mogen ontvangen. Daarmee kan er geen algemeen beeld van de toestand van Luyksgestel geschetst worden.

Resultaten: De grootste groep die de enquête heeft ingeleverd, waren ouderen. We weten dat er veel schade aangericht is; dat blijkt ook uit de enquête. 60% heeft heel veel schade die gedeeltelijk hersteld is, waarvan 50% vergoed wordt door de verzekering. Het betreft de meeste particulieren.

Het grootste probleem wordt ervaren als: De onzekerheid van wel of niet betaald door de verzekering, dat het allemaal erg lang duurt en dat het lang duurt voor mensen hun geld ontvangen. Een ander groot probleem is de spanning die het met zich meebrengt; dit maakt dat de mensen van Luyksgestel moe zijn van onder andere alle regeldingen.

De mensen van Luyksgestel kunnen er goed over praten. Bij extreme weersomstandigheden geeft 43% aan nog wel angstig te zijn. Een derde van de respondenten voelt zich prikkelbaar en soms depressief. Bijna een kwart geeft aan het financieel lastiger te hebben. Bij 8% van de mensen heeft de hagel gevolgen voor hun beroep. Bij een aantal mensen levert het ook slaapproblemen op.

Uit de enquête komt ook naar voren dat er bij kinderen nog angst aanwezig is; zeker bij het verschijnen van donkere wolken. Er komen dan veel vragen los. Sommige mensen geven aan dat ze alles hebben kunnen laten bezinken, terwijl bij anderen de problemen, stress en emoties nu pas beginnen te komen. Ook wordt er aangegeven dat men ruim gebruik heeft moeten maken van de spaarcenten door onvoorziene uitgaven, zoals andere auto of huis. Bij sommige mensen is er veel stress, wat zorgt voor conflicten binnen het gezin.

Wat nu? De dorpsraad en dorpsondersteuner gaan samen in gesprek om met de uitkomsten van de enquête aan de slag te gaan. Ook al zijn er maar 68 enquêtes ontvangen ; er zijn toch zorgelijke signalen naar voren gekomen waar we iets mee moeten.

 

Enquête Dorpsraad Luyksgestel 2015

Bij de verkiezingen voor de Dorpsraad Luyksgestel in maart kregen de inwoners van Luyksgestel de gelegenheid een enquête in te vullen over Luyksgestel. Maar liefst 128 enquêtes werden ingevuld; waarvoor onze oprechte dank. Uit de enquête kwamen vooral de zorgen en ergernissen vanuit het verkeer naar voren. In totaal werden er 138 opgesomd. Als veruit de voornaamste zorg werd de snelheid van het verkeer genoemd in de Dorpsstraat – specifiek ook ter hoogte van de supermarkt – en op uitvalswegen als de Rijten en de Runderbochten. Ook werd 19 keer aangegeven dat men graag fietspaden en voetpaden wil ter wille van vooral de schoolgaande jeugd. 18 Keer werd het parkeren en de doorgang bij de school en het Kerkplein genoemd.

De klachten over het vliegverkeer bleven beperkt tot de vroege ochtend en de late avond. Soms bleken ook dieren er last van te hebben, terwijl een enkeling opmerkte het een mooi gezicht te vinden.

Als het gaat om de zorg voor mensen met een hulpvraag werd 47 keer aangegeven dat dat men in staat was – voor de korte duur- om zelf hulp in de buurt, bij familie of in de professionele zorg te zoeken. Voor de langere duur werd de voorkeur gegeven aan professionele zorg. Ruim de helft van de invullers (65) waren onvoldoende bekend met de inhoud van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De Dorpsraad zal na de zomervakantie hierover een thematische avond verzorgen.

Ook blijkt er in Luyksgestel armoede en eenzaamheid voor te komen. Er zijn 11 meldingen waarin wordt aangegeven dat men mensen kent. Bij navraag door de Dorpsraad bij de sportverenigingen blijken zij er weinig concreet mee te maken te hebben. Dit betekent dat het lastig is hiervoor uit te komen. Toch zijn er diverse hulpmogelijkheden.

Er zijn weinig meldingen rond leefbaarheid. Men vindt het belangrijk dat voorzieningen en verenigingen behouden blijven. Men noemt met name de rol van de Dorpsraad als belangen behartiger. Er komen ook concrete voorstellen zoals: een autoloze zondag, een anti-wiet-aanpak en het verbeteren van het uitgaansleven.

 

 

Bedankt voor uw medewerking en met vriendelijke groet,
Dorpsraad Luyksgestel