Economie & Werk

Visie Economie & Werk

Inleiding:
In 2009 heeft de Dorpsraad Luyksgestel een document uitgebracht genaamd Dorpsvisie Luyksgestel 2009 – 2025. In 2015 is besloten de Dorpsvisie geheel bij de tijd te brengen. Dit document geeft een concept versie van de visie op Economie & Werk per juni 2016.

Bergeijk en zeker ook Luyksgestel zijn ondernemend. Er zijn vele bedrijven gevestigd die lokale verenigingen en stichtingen ondersteunen en daarmee de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, ondersteuning van verenigingen en evenementen en voor toestroom van toeristen. We vinden het immers allemaal prettig om fijn te wonen, op korte afstand te kunnen werken en te kunnen recreëren in onze directe omgeving.

Visie:
De totstandkoming van het EAP heeft er toe geleid dat nu vele zaken worden afgedekt die eerder nog onderwerp van discussie waren tussen Dorpsraad Luyksgestel en de VOL. Het wordt daarmee van minder belang om vanuit de Dorpsraad een separate visie te ontwikkelen, omdat die al snel los komt te staan van wat er op Gemeentelijk niveau wordt vastgelegd.
Het lijkt zinvol de aandacht van Dorpsraad met name te richten op zaken die op het kruisvlak liggen van leefbaarheid en economische ontwikkeling. Daarbij valt te denken aan de volgende onderwerpen.
Toewijzing en ontwikkeling bedrijventerreinen:
Er is behoefte aan duidelijk beleid voor het aanwijzen van bedrijventerreinen. Het ontbreken daarvan leidt tot versnippering van bedrijventerreinen en woonwijken. Stond in 2009 bedrijventerrein De Rijt nog deels leeg, intussen is dat geheel gevuld. De nadruk komt daarmee meer te liggen op het hervitaliseren van bestaande bedrijventerreinen, zoals De Boerenbond, Het RELU-terrein en het KLG-terrein.

Verkeer:
Door de komst van meerdere industrieën en de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt ook het vrachtverkeer intensiever. De bereikbaarheid en mogelijke verkeersoverlast dient te worden gevolgd.

Boerenbedrijven:
Luyksgestel kent een aantal agrarische bedrijven, die zorgen voor een prachtig en karakteristiek landschap. Het is zaak aan te sluiten bij de maatschappelijk ontwikkelingen van de agrarische stand en de dorpsraad tracht een balans te vinden tussen de standpunten van de ZLTO en haar leden en de Brabantse MilieuFederatie.

Toerisme:
Met name zomers komen er tal van toeristen naar Luyksgestel. Bezoekers van Camping de Zwarte Bergen, fietsers die neerstrijken bij de Oude Kiosk op de Dorpstraat, Belgische bezoekers van de supermarkt en andere toeristen lijken het wenselijk te maken te komen tot een integrale visie op toerisme in Luyksgestel. Helaas is een eerdere poging om te komen tot een centrumplan Luyksgestel gestrand.

Conclusie:
Samengevat lijkt de behoefte om vanuit Dorpsraad Luyksgestel actief een visie te ontwikkelen op het gebied van Economie en Werk in het jaar 2017 beduidend geringer dan in het jaar 2008, toen dit cluster werd opgericht. Het lijkt meer zaak te zijn om de ontwikkelingen te volgen, de effecten op de leefbaarheid te wegen en ondernemers waar mogelijk te ondersteunen.