Buitengebied

Luyksgestel is van oorsprong een agrarische gemeente. Veel boerderijen hebben hun functie als landbouwbedrijf verloren. Toch heeft het buitengebied nog steeds het agrarische karakter. Dat moet zo blijven. Het huidige landbouwbedrijf vraagt om een ander soort bebouwing die vooral ontstaat door de schaalvergroting.

Visie

Schaalvergroting vinden we prima zolang het niet ons milieu en onze gezondheid aantast. De leegstand van de oudere en kleinere gebouwen kan worden ingeruild tegen de behoefte van de huidige landbouwbedrijven met hulp van EU-subsidies. Hiermee willen we oneigenlijk gebruik voorkomen. Wat we ook willen voorkomen is dat grote bedrijven met hun uitstoot van stank en fijnstof het milieu en de gezondheid van mensen aantasten.
Het buitengebied kan slechts in samenhang gezien worden met de bebouwing en de wijdere omgeving. We schetsen onze visie vanuit een aantal invalshoeken:

Landschap:

Het landschap bestaat uit landbouwgronden en bosgebieden. Het is de uitdaging de biodiversiteit te vergroten.

Wegenstelsel:

Steeds meer wordt bewust gekeken naar de functie van de weg: ontsluiting, verbinding, zandweg, fietspad.

Waterhuishouding:

Door klimatologische omstandigheden zijn weersomstandigheden vaker extremer: langere droogte, heftige regenbuien of zelfs een hagelstorm in 2016. Dit vraagt om een uitgekiend systeem van lozen en vasthouden van de watervoorraad.

Milieu:

Voortdurend zijn er bedreigingen zoals stank, fijnstof, gebruik van giffen, het gebruik van gronden voor bebouwing en industrie. De Dorpsraad heeft daarin een signaleringsfunctie en baseert zich op een gezonde en veilige leefomgeving.

Toerisme:

Luyksgestel heeft een beperkt aantal voorzieningen zoals campings, verblijfsaccommodaties. open luchttheater, bakkerijmuseum. fietspaden. Het vergt energie om de voorzieningen aantrekkelijk te houden voor toeristen.

Totumpalen:

Onder totempalen verstaan we vaste en interessante punten  in het landschap: Molen Den Deen, Molen De Grenswachter, de Kerktoren, Stevensbergen met hoogste punt van Brabant, de Kruiskapel, grenspalen.